పంచామృతంలో వున్న ఔషధగుణాలు  

The Undertones Of Panchamrutham-

హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం ఏ శుభకార్యం వచ్చిన ముందుగా పంచామృతాలనఉపయోగిస్తారు.అంతేకాక గుడిలోకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనకు పంచామృతాలనఇవ్వటం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం.స్వచ్ఛమైన ఆవుపాలు, తీపిగా వున్న పెరుగుస్వచ్ఛమైన నేయి, తేనె, పంచదార మిశ్రమంను పంచామృతం అని అంటారు.పంచామృతంలో ఉండే ఐదు పదార్ధాలలో అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి.వాటగురించి తెలుసుకుందాం.

ఆవుపాలు
The Undertones Of Panchamrutham--The Undertones Of Panchamrutham-

పెరుగు

నెయ్యి

తేనే

పంచదార
The Undertones Of Panchamrutham--The Undertones Of Panchamrutham-