సుబ్రహ్మణ్య షష్టి ఇలా చేస్తే...కష్టాలు తొలగి కోరిన కోరికలు తీరతాయి  

The Significance Of Subramanya Shasti-

సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఏమి ఇచ్చి పూజ చేస్తే మన కష్టాలు తీరతాయో మీకతెలుసా? మనకు వచ్చిన కష్టాలను,దుఃఖాలను ,బాధలను నుండి విముక్తసుబ్రహ్మణ్య స్వామి కలిగిస్తారు. సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి ఇష్టమైన తిథషష్టి. సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి చాలా ప్రీతికరమైన రోజు అలాగే జన్మదినం అయినషష్టి ఈ శుక్రవారమే..

సుబ్రహ్మణ్య షష్టి ఇలా చేస్తే...కష్టాలు తొలగి కోరిన కోరికలు తీరతాయి-

ఆ రోజున సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేస్తే ఎటువంటి కష్టఉన్నా తొలగిపోతుంది. అందువల్ల సుబ్రహ్మణ్య షష్టి రోజున ఎటువంటి అశ్రద్లేకుండా సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆరాధన చేయాలి. ఆ ఆరాధన ఎలా చేయాలతెలుసుకుందాం.

సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఫోటో పెట్టుకొని ఎర్రటి పువ్వులతో ‘ ఓం షం షరావణభావయనమః ‘ అంటూ మంత్రాలను చదువుతూ పూజ చేయాలి. అలాగే సుబ్రహ్మణ్య అష్టకాన్నపారాయణ చేసి మూడు ఒత్తులు వేసి నువ్వులనూనెతో దీపారాధన చేసపానకం,వడపప్పు,చిమిలి నైవేద్యం పెట్టి ఆ ప్రసాదాన్ని ఇంటిలోని వారందరతింటే సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అనుగ్రహం కలుగుతుంది.ఆ తర్వాత సుబ్రహ్మణ్య స్వామి గుడికి వెళ్లి చెట్టు దగ్గర ఉండే జంనాగులను శుభ్రంగా కడిగి పసుపు రాసి కుంకుమ పెట్టి పాలు, చిమిలి నైవేద్యపెట్టి పూజిస్తే ఏమైనా జాతక దోషాలు ఉంటే తొలగిపోతాయి. ఈ విధంగా షష్టరోజు సుబ్రహ్మణ్య ఆరాధన చేస్తే ఇంటిలోని వారందరూ ఎటువంటి బాధలు లేకుండసుఖ సంతోషాలతో ఉంటారు.