గుడిలో కొబ్బరికాయను కొట్టడంలో ఉన్న నియమాల గురించి తెలుసా?  

The Rules For Breaking Coconut In Temples-

 • హిందూ సంప్రదాయం లో భగవంతుని పూజలో భాగంగా దేవుడికి కొబ్బరికాయ కొట్టడఅనేది ఒక ఆచారం. శాస్త్ర ప్రకారం కొబ్బరికాయ కొట్టడంలో కొన్ని నియమాలఉన్నాయి.

 • గుడిలో కొబ్బరికాయను కొట్టడంలో ఉన్న నియమాల గురించి తెలుసా?-

 • భగవంతుని నివేదనకు కొబ్బరికాయను కొట్టబోయే ముందు దానిని స్వచ్చమైనీటితో కడిగి, ఆ తరువాత టెంకాయ పీచు ఉన్న ప్రదేశాన్ని చేతబట్టుకునిదేవుడిని స్మరించుకోవాలి. రాతిపై కొట్టేటప్పుడు, ఆ రాయి ఆగ్నేయ దిశలఉండటం మంచిది.

 • కొబ్బరి కాయ కొట్టేటప్పుడు 9 అంగుళాల ఎత్తునుండి కొట్టడం మంచిది

  సరిగ్గా రెండు భాగాలుగా పగలాలి అని మన పెద్దలు అంటారు. కొంచెం అటు, ఇటఐనా పర్లేదు. కొన్నిసార్లు టెంకాయ లోపల నల్లగా ఉంటుంది.

 • అదేదో అశుభం అనదిగులుపడఖర్లేదు. దానివల్ల ఎలాంటి అశుభాలు జరగవు.

 • ఆ సమయంలో “శివాయనమఃఅని 108 సార్లు జపిస్తే పరిహారం అవుతుంది

  కొబ్బరికాయ కొట్టి దానిని విడదీయకుండా తీసుకువచ్చి అభిషేకం చేస్తారచాలామంది. ఈ విధంగా చేయటం చాలా తప్పు. అలా చేస్తే ఆ కాయ నైవేద్యానికపనికిరాదు

  కొబ్బరికాయను కొట్టి ఆ నీటిని ఒక పాత్రలోనికి తీసుకుని, కాయను వేరు చేసవేరే ఉంచాలి.

 • పాత్రలోని కొబ్బరినీటిని మాత్రమే అభిషేకానికి ఉపయోగించాలివేరుగా ఉంచిన కొబ్బరికాయ రెండు ముక్కల్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.