గుడిలో కొబ్బరికాయను కొట్టడంలో ఉన్న నియమాల గురించి తెలుసా?  

The Rules For Breaking Coconut In Temples-

హిందూ సంప్రదాయం లో భగవంతుని పూజలో భాగంగా దేవుడికి కొబ్బరికాయ కొట్టడఅనేది ఒక ఆచారం.శాస్త్ర ప్రకారం కొబ్బరికాయ కొట్టడంలో కొన్ని నియమాలఉన్నాయి.భగవంతుని నివేదనకు కొబ్బరికాయను కొట్టబోయే ముందు దానిని స్వచ్చమైనీటితో కడిగి, ఆ తరువాత టెంకాయ పీచు ఉన్న ప్రదేశాన్ని చేతబట్టుకునిదేవుడిని స్మరించుకోవాలి.

The Rules For Breaking Coconut In Temples---

రాతిపై కొట్టేటప్పుడు, ఆ రాయి ఆగ్నేయ దిశలఉండటం మంచిది.కొబ్బరి కాయ కొట్టేటప్పుడు 9 అంగుళాల ఎత్తునుండి కొట్టడం మంచిదిసరిగ్గా రెండు భాగాలుగా పగలాలి అని మన పెద్దలు అంటారు.కొంచెం అటు, ఇటఐనా పర్లేదు.కొన్నిసార్లు టెంకాయ లోపల నల్లగా ఉంటుంది.అదేదో అశుభం అనదిగులుపడఖర్లేదు.దానివల్ల ఎలాంటి అశుభాలు జరగవు.ఆ సమయంలో “శివాయనమఃఅని 108 సార్లు జపిస్తే పరిహారం అవుతుందికొబ్బరికాయ కొట్టి దానిని విడదీయకుండా తీసుకువచ్చి అభిషేకం చేస్తారచాలామంది.ఈ విధంగా చేయటం చాలా తప్పు.అలా చేస్తే ఆ కాయ నైవేద్యానికపనికిరాదుకొబ్బరికాయను కొట్టి ఆ నీటిని ఒక పాత్రలోనికి తీసుకుని, కాయను వేరు చేసవేరే ఉంచాలి.పాత్రలోని కొబ్బరినీటిని మాత్రమే అభిషేకానికి ఉపయోగించాలివేరుగా ఉంచిన కొబ్బరికాయ రెండు ముక్కల్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.