గుడిలో కొబ్బరికాయను కొట్టడంలో ఉన్న నియమాల గురించి తెలుసా?  

The Rules For Breaking Coconut In Temples-

హిందూ సంప్రదాయం లో భగవంతుని పూజలో భాగంగా దేవుడికి కొబ్బరికాయ కొట్టడఅనేది ఒక ఆచారం. శాస్త్ర ప్రకారం కొబ్బరికాయ కొట్టడంలో కొన్ని నియమాలఉన్నాయి.భగవంతుని నివేదనకు కొబ్బరికాయను కొట్టబోయే ముందు దానిని స్వచ్చమైనీటితో కడిగి, ఆ తరువాత టెంకాయ పీచు ఉన్న ప్రదేశాన్ని చేతబట్టుకునిదేవుడిని స్మరించుకోవాలి..

గుడిలో కొబ్బరికాయను కొట్టడంలో ఉన్న నియమాల గురించి తెలుసా?-

రాతిపై కొట్టేటప్పుడు, ఆ రాయి ఆగ్నేయ దిశలఉండటం మంచిది.కొబ్బరి కాయ కొట్టేటప్పుడు 9 అంగుళాల ఎత్తునుండి కొట్టడం మంచిదిసరిగ్గా రెండు భాగాలుగా పగలాలి అని మన పెద్దలు అంటారు. కొంచెం అటు, ఇటఐనా పర్లేదు. కొన్నిసార్లు టెంకాయ లోపల నల్లగా ఉంటుంది.

అదేదో అశుభం అనదిగులుపడఖర్లేదు. దానివల్ల ఎలాంటి అశుభాలు జరగవు. ఆ సమయంలో “శివాయనమఃఅని 108 సార్లు జపిస్తే పరిహారం అవుతుందికొబ్బరికాయ కొట్టి దానిని విడదీయకుండా తీసుకువచ్చి అభిషేకం చేస్తారచాలామంది. ఈ విధంగా చేయటం చాలా తప్పు.

అలా చేస్తే ఆ కాయ నైవేద్యానికపనికిరాదుకొబ్బరికాయను కొట్టి ఆ నీటిని ఒక పాత్రలోనికి తీసుకుని, కాయను వేరు చేసవేరే ఉంచాలి. పాత్రలోని కొబ్బరినీటిని మాత్రమే అభిషేకానికి ఉపయోగించాలివేరుగా ఉంచిన కొబ్బరికాయ రెండు ముక్కల్ని నైవేద్యంగా సమర్పించాలి.