వినాయక చవితి స్పెషల్ తెలుగు కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

వారానికి ఒక్కసారి ఈ హెయిర్ టానిక్ ను వాడితే వద్దన్నా మీ జుట్టు దట్టంగా పెరుగుతుంది!