ప్రయత్నించడాన్ని ఎప్పుడూ వదులుకోవద్దు స్ఫూర్తిదాయకమైన కోట్స్

1.2.

3.4.

5.