తప్పులు జీవిత పాఠాన్నిబోధిస్తాయి స్ఫూర్తిదాయకమైన కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

7.