తెలుగులో జీవితం అంటే అర్థంఅయ్యే కోట్స్

1.2.

3.4.

5.

అతిపెద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించిన తెలుగు వ్యక్తి.. దాన్ని కాపాడుకోలేకపోయారు..??