మనస్సు ప్రశాంతంగా ఉన్నప్పుడు జీవితం చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

7.