తెలుగులో జీవితాన్ని మార్చే కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

ఉపాసనకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు చెప్పని అల్లు స్నేహారెడ్డి.. గొడవ పెద్దదవుతోందా?