అవసరం లేనప్పుడు మరియు ఉన్నప్పుడు ఒకేలాగా ఉండడం నేర్చుకోండి తెలుగులో కోట్స్

1.2.

3.4.

5.