మనకు నచ్చినట్లు జీవించడం మంచిది స్ఫూర్తిదాయకమైన కోట్స్

1.2.

3.4.

5.