తెలుగులో హార్డ్ వర్క్ మరియు అంకితభావం కోట్స్ మరియు ఇన్స్పిరేషనల్ కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

టార్చ్ లైట్ వేసుకొని చదివి ఎన్ఐటీ లో సీటు సాధించిన రోహిణి.. ఈమె సక్సెస్ కు ఫిదా అవ్వాల్సిందే!