భగవంతుడు అవకాశాలు మాత్రమే ఇస్తాడు స్ఫూర్తిదాయకమైన కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

7.

భారతీయుడు ఆచూకీ చెప్తే రెండు కోట్లు ఇస్తాం అంటున్న అమెరికా..!