జీవితం గురించి ఎమోషనల్ కోట్స్ మరియు తెలుగులో ఇన్స్పిరేషనల్ కోట్

1.2.

3.4.

5.

రాజమౌళి ఈగ సినిమాలో ఈగ పాత్రకు డబ్బింగ్ చెప్పింది ఎవరో తెలుసా ?