తెలుగులో డాక్టర్ బీ ఆర్‌ అంబేద్కర్‌ ఇన్స్పిరేషనల్ కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

రిపోర్టింగ్ చేస్తూ నదిలో పడిపోయిన టీవీ జర్నలిస్టు.. చివరికి..?