సహాయం చేసిన వారిని మర్చిపోవద్దు స్ఫూర్తిదాయకమైన కోట్స్

1.2.

3.4.

5.

భారతీయుడు ఆచూకీ చెప్తే రెండు కోట్లు ఇస్తాం అంటున్న అమెరికా..!