ఎవరి సహాయం కోసం వేచి ఉండకండి కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

7.