అందుకున్న సహాయాన్ని మర్చిపోవద్దు స్ఫూర్తిదాయకమైన వచనాలు

1.2.

3.4.

5.