తెలుగులో జీవిత వాస్తవాలు ఉత్తమ కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

7.8.

రెండు నెలల పాటు సావిత్రిని ఏడిపించిన సింగర్ జానకి.. ఎందుకంటే..