ప్రవర్తన సంబంధిత ప్రేరణ కోట్స్

1.2.

3.4.

5.6.

7.