శోభానాన్ని కూడా లైవ్ లో పెట్టిన స్వాతి నాయుడు  

శోభానాన్ని కూడా లైవ్ లో పెట్టిన స్వాతి నాయుడు--