వివాహం కానీ అమ్మాయిలు శివుణ్ణి ఇలా పూజిస్తే....  

Shiva is known as Bola Sankara. If you are giving him the gifts are given. Devotion to Lord Shiva is fulfilled in his desire. Lord Shiva is very fond of Bilwa documents. It is good if you do that. Devotion to Lord Shiva is intellectual and mental calmness, but obstacles in life will disappear. Those who marry Shiva do not have problems in marital life. If it comes soon.

.

Especially if the wedding or the girl or the boy and the devotees of the wedding, the removal of all the obstacles and the favorable atmosphere. Shiva Vishnu told how to perform Shivdhani at Parvati. When you worship Lord Shiva with the 11 mantras, the wishes of the mind will be fulfilled. As well as marriage, they will soon get married. These 11 names belong to each body in the body of Lord Shiva. Let's now learn about those names. Devotion to these denominations is fulfilled.

1. Om Hrm Hridaya Namah: - To worship the heart .. 2. Om Hrim Shrise Swah. - worship the head ..

3. Om Hrim Pikhai Vashat. - Anointing the Shiva of the Shiva .. 4. Om Hrum Kavachaya Namah: - Glorifying the glory of Lord Shiva

5. Om Hrim Othra Thayayay Vasat - worshiping the Lord .. 6. A Harah Ashtai Pahat - Anointing the shoulders ..

7. Om Harm 8. Om Hreem Wameadevaya Namo :.

9. Om Hrum Aghoroya Nama :. 10. Om Hrem Tutupurasa Nama :.

11. Om Hrum Ihnaya Nama :. .

శివుణ్ణి బోళా శంకరుడు అని అంటారు. ఆయన్ని ప్రసన్నం చేసుకుంటే కోరివరాలు ఇచ్చేస్తారు. శివుణ్ణి భక్తితో నమస్కరిస్తే కోరిన కోరికలనెరవేరతాయి..

వివాహం కానీ అమ్మాయిలు శివుణ్ణి ఇలా పూజిస్తే....-

శివునికి బిల్వ పత్రాలంటే చాలా ఇష్టం. వాటితో అర్చన చేస్తమంచిది. శివుణ్ణి భక్తితో పూజిస్తే తెలివితేటలు, మానసిక ప్రశాంతత కలగటమకాకుండా జీవితంలో వచ్చే అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి.

శివుణ్ణి ఆరాదిస్తవైవాహిక జీవితంలో సమస్యలు ఉండవు. ఒకవేళ వచ్చిన వెంటనే సమసిపోతాయి.

ముఖ్యంగా పెళ్లి కానీ అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా శివుణ్ణి ఆరాదిస్తపెళ్ళికి ఉన్న ఆటంకాలు అన్ని తొలగిపోయి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుందిశ్రీ మహా విష్ణువు పార్వతికి శివారాధన ఎలా చేయాలో చెప్పారు. 11 మంత్రాలతశివుణ్ణి ఆరాదిస్తే మనసులోని కోరికలు నెరవేరతాయి. అలాగే పెళ్లి కానవారికీ పెళ్లి త్వరగా అవుతుంది.

ఈ 11 నామాలు శివుని శరీరంలోని ఒక్కో భాగానికి సంబందించినవి. ఇప్పుడు నామాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ నామాలను భక్తితో ఉచ్చరిస్తే కోరిన కోరికలనెరవేరతాయి..

1. ఓం హ్రీం హృదయా నమ: – హృదయాన్ని ఆరాధించడం.

2. ఓం హ్రీం ష్రైసే స్వాహ.

– శిరస్సును పూజించడం..

3. ఓం హ్రీం శిఖాయి వషత్. – శివుని జాటజూటాన్ని అభిషేకించడం..

4. ఓం హ్రీం కవచాయ నమ:- శివుని కీర్తిని శ్లాఘించడం.

5. ఓం హ్రీం నేత్ర త్రయాయ వషత్ -కనులను పూజించడం.

6. ఓ హర అస్త్రాయ పహత్ – భుజాలను అభిషేకించడం.

7. ఓం హ్రం సద్యయోజటాయ నమ:

8. ఓం హ్రీం వామదేవాయ నమ:.

9. ఓం హ్రీం అఘోరాయ నమ:.

10. ఓం హ్రీం తత్పురుషాయ నమ:.

11. ఓం హ్రీం ఇష్ణాయ నమ:.