వివాహం కానీ అమ్మాయిలు శివుణ్ణి ఇలా పూజిస్తే....  

Siva Mantra For Gettingmarried--

1.ఓం హ్రీం హృదయా నమ: – హృదయాన్ని ఆరాధించడం.

2.ఓం హ్రీం ష్రైసే స్వాహ.

– శిరస్సును పూజించడం..

3.ఓం హ్రీం శిఖాయి వషత్.– శివుని జాటజూటాన్ని అభిషేకించడం..

4.ఓం హ్రీం కవచాయ నమ:- శివుని కీర్తిని శ్లాఘించడం.

5.ఓం హ్రీం నేత్ర త్రయాయ వషత్ -కనులను పూజించడం.

6.ఓ హర అస్త్రాయ పహత్ – భుజాలను అభిషేకించడం.

7.ఓం హ్రం సద్యయోజటాయ నమ:

8.ఓం హ్రీం వామదేవాయ నమ:.

9.ఓం హ్రీం అఘోరాయ నమ:.

10.ఓం హ్రీం తత్పురుషాయ నమ:.

11.ఓం హ్రీం ఇష్ణాయ నమ:.