చేతినిండా గోరింటాకు పెట్టుకుంటే.....కష్టాలు ఉండవంట.... ఎలాగో తెలుసుకుందాం  

Significance Mehendi Indian Marriages-

మన పురాణాల్లో చేతి నిండా గోరింటాకు పెట్టుకుంటే కష్టాలు ఉండవనచెపుతున్నాయి. చిన్న వేడుక అయినా పెద్ద వేడుక అయినా మహిళలు గోరింటాకపెట్టుకుంటారు. మహిళలకు గోరింటాకు అంటే చాలా ఇష్టం..

చేతినిండా గోరింటాకు పెట్టుకుంటే.....కష్టాలు ఉండవంట.... ఎలాగో తెలుసుకుందాం-

గోరింటాకుకు ఇంగొప్పతనం రావటానికి సీతాదేవి కారణం అట. అది ఎలాగా అంటే సీతాదేవినరావణాసురుడు అపహరించినప్పుడు సీతాదేవి తన కష్టాలను గోరింటాకు చెట్టుతచెప్పుకొనేది.రాముడు రావణాసురుని సంహరించి సీతాదేవిని తీసుకువెళ్లే సమయంలో సీతాదేవగోరింటాకు చెట్టును ఏదైనా వరాన్ని కోరుకోమని అంటుంది.

అప్పుడు గోరింటాకచెట్టు నాకు ఏమి వరాలు వద్దు మీలాగా లోకంలో ఉన్న మహిళల ముఖాలు సంతోషంతకళకళలాడుతూ ఉండాలని కోరుకుంటుంది గోరింటాకు చెట్టు. దాంతో సీతాదేవగోరింటాకు చెట్టుకు ఓ వరం ఇచ్చింది. గోరింటాకు చెట్టును ఎవరప్రార్థిస్తారో.

వారి చేతుల్లో గోరింటాకు పెట్టుకుంటారో. వారికసకలసంపదలు, సుఖసంతోషాలు చేకూరుతాయి. వారి జీవితం సంతోషకరంగా ఉంటుందనచెప్తుంది.అప్పటి నుంచి పెళ్లిళ్లలో గోరింటాకు పెట్టుకోవటం రివాజుగమారింది.

మహాలక్ష్మిని ధ్యానిస్తూ చేతి నిండా గోరింటాకు పెట్టుకుంటే మహాలక్ష్మఅనుగ్రహం లభించటమే కాకుండా ఎటువంటి కష్టాలు ఉండవు.