గుడిలో పూజారికి దక్షిణ ఇవ్వాలా ?  

Should We Offer Dakshina To Priest At Temples-

సాధారణంగా గుడికి వెళ్ళినప్పుడు పూజారికి దక్షిణ ఇస్తూ ఉంటాం. అయితపూజారికి దక్షిణ తప్పని సరిగా ఇవ్వాలి అనే నియమం ఏమి లేదు. కాని నిత్యభగవంతుని సేవలో ఉండే పూజారికి మనకు తోచిన విధంగా దానం చెయ్యడంలో తప్పఏముంది? అన్నిటికీ డబ్బులు అవసరం అందరికీ డబ్బులు కావాలి..

గుడిలో పూజారికి దక్షిణ ఇవ్వాలా ?-

పూర్వకాలంలజమిందారీ వ్యవస్థ మరియు రాజరికపు వ్యవస్థ ఉండేవి వారు తమకు తోచిన విధంగపూజారికి అవసరమైన సహాయం చేసేవారు. ఇప్పుడు కాలం మారటంతో పూజారికి దక్షివేసే భక్తులు సంఖ్య కూడా తగ్గింది. కావున వ్రతాలు, పండుగులకు పూజారులతమంతట తాము భుక్తి కొరకు ధన సహాయం అడగడం చాల చోట్ల కనపడుతుంది.

పూజారికి ఎంత దక్షిణ ఇవ్వాలి అనే విషయానికి వస్తే…. ఒక అతిధి మీ ఇంటికవస్తే భోజనం పెట్టడానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుందో అంచనా వేస్తే 101 రూపాయలఅవుతుందని అనుకొందాము మరి అదే ఒక పండుగ రోజు గుడిలో పూజారికి దక్షిణ 1రూపాయలు వేస్తే మనకు పెద్ద భారం కాదు కదా! గుడిలో పూజారికి దక్షిఇవ్వాలా అనే సందేహం పక్కన పెట్టి మీకు తోచిన విధంగా సహాయం చేయండి.