శివలింగం గురించి ఉన్న అపోహలు మరియు వాస్తవాలు  

Shiva Lingam Facts And Myths-

శివలింగంనకు సరైన పూజలు చేయలేకపోతే ఇంటిలో శివలింగంను ఉంచకూడదు. శిలింగంనకు పూజలు చేసే విధానం వేరుగా ఉంటుంది. ఆ విధానంలో పూజలు జరగకపోతతప్పు మరియు అగౌరంగా ఉంటుంది..

శివలింగం గురించి ఉన్న అపోహలు మరియు వాస్తవాలు-

శివలింగం పూజ చేయటానికి కొన్ని నియమాలఉన్నాయి.నియమం 1
నియమం 2
నియమం 3

నియమం 4<br/గందం పేస్ట్ తో మూడు లైన్స్ తిలకధారణ చేయాలి.నియమం 5
చేసిన నాగ పడగలో ఉంచాలి.నియమం 6
నియమం 7
నియమం 8
నియమం 9
నియమం 10