శివుణ్ణి దర్శించుకునే సమయంలో పాటించాల్సిన నియమాలు  

Shiva Darshan Niyamalu-

శివాలయంలోకి అడుగు పెట్టగానే శివుని దర్శనం కంటే ముందుగా నందినదర్శించుకుంటాం.ఇది అనాదిగా వస్తున్న ఆచారం.నంది పరమేశ్వరునికద్వారపాలకుడు కాబట్టి ఆయనకు అంత ప్రాముఖ్యత ఉంది.పరమేశ్వరుడికి నంది పరభక్తుడు.అందుకే పరమ శివుడు నందిని వాహనంగా చేసుకున్నారు.ప్రతశివాలయంలోను శివుని ఎదురుగా నంది విగ్రహం ఉంటుంది.

Shiva Darshan Niyamalu--Shiva Darshan Niyamalu-

భగవంతుడు విగ్రహ రూపంలో ఉంటే మనస్సు వెంటనే గ్రహిస్తుంది.కానీ లింరూపంలో ఉన్న శివుణ్ణి మనస్సు గ్రహించాలంటే కొంత సమయం పడుతుంది.స్వామరూపాన్ని చూడాలంటే దృష్టి మనస్సుపై కేంద్రీకృతం చేయాలి.

Shiva Darshan Niyamalu--Shiva Darshan Niyamalu-

Shiva Darshan Niyamalu--Shiva Darshan Niyamalu-నంది పృష్టభాగాన్ని నిమురుతూ, శృంగాల మధ్య నుంచి స్వామిని దర్శించుకోవడవలన నంది అనుగ్రహం కూడా కలిగి మన మనస్సులో ఉన్న కోరికలు అన్ననెరవేరుతాయి.

అలాగే నంది చెవిలో కోరికలు చెప్పితే ఆ కోరికలను నంది శివునికి చెప్పనెరవేరేలా చేస్తాడని భక్తుల నమ్మకం.అయితే నంది చెవిలో కోరికలనచెప్పటానికి ఒక పద్దతి ఉంది.కుడిచేతిని నందీశ్వరుని చెవికి అడ్డంగపెట్టి, నెమ్మదిగా గోత్రం, పేరు, కోరిక చెప్పడం మంచిది.

తర్వాత శివాలయంలఇచ్చిన పుష్పాన్ని నంది వద్ద పెట్టాలి.శివ పురాణం ప్రకారం నంది కొమ్ముమధ్య నుంచి శివుణ్ణి దర్శించిన వారికి కైలాస ప్రాప్తి కలుగుతుంది.