శని బాధల నుండి విముక్తి పొందాలంటే...ఇలా చేయండి  

Shani Graha Dosha Nivarana In Telugu-


ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం శనైశ్చరాయనమః అనే మంత్రాన్ని రోజూ 108 సార్లు జపం చేయాలి.ఆంజనేయ స్వామికి ఎనిమిది మంగళవారాలు 108 తమలపాకుల చొప్పున ఆకు పూజ చేయాలి..

Shani Graha Dosha Nivarana In Telugu---