చేతులు జోడించి నమస్కరించడం లో ఆంతర్యం ఏమిటో తెలుసా?  

Secret Of Namaskara-

Secret Of Namaskara---