వ్యాయామాలు ఏ ఏ సమయాల్లో మానేయాలి?  

Say No To Exercise Sometimes Aid-

Everyone exercises strict exercises to reduce. Some people are hard at work in the gym. Do not punish the body every day with such hard exercises. Experts also say that at this time the exercise does not stop. So now we will learn exercises at any time. Learn how to relax and relax when the body is resting.

Do not go to the gym and do the exercises when your health is not right. Finally, it is better to abandon the exercise of a small cold. Exercises you make when you are cold can cause your immune system to slow down and reduce the cold.

. Exhaustion and stress should also be avoided when exercising. Light workout is irreversible when stressed. But when stress is high, it's better if you do not go to workouts.

Better to stay away from exercising when you have minor injuries. Because the wounds are bigger, it becomes more painful. The next day, when you get overly alcohol, you have a slight hangover. So it's better if you do not exercise at that point.

ప్రతి ఒక్కరు తగ్గటానికి కఠినమైన వ్యాయామాలు చేస్తూ ఉంటారు. కొంత మందజిమ్ లో చాలా ఎక్కువగా కష్టపడిపోతూ ఉంటారు. శరీరాన్ని ప్రతి రోజు అంకఠిన వ్యాయామాలతో శిక్షించకూడదు..

వ్యాయామాలు ఏ ఏ సమయాల్లో మానేయాలి?-Say No To Exercise Sometimes Aid

నిపుణులు కూడా ఈ సమయాల్లో వ్యాయామాలమానేయమని చెప్పుతున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ ఏ సమయాల్లో వ్యాయామాలమానేయలో తెలుసుకుందాం. వ్యాయామం మానేసి శరీరానికి విశ్రాంతి ఎప్పుడఇవ్వాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ఆరోగ్యం సరిగా లేనప్పుడు జిమ్ కి వెళ్లి వ్యాయామాలు చేయకూడదు. ఆఖరికచిన్నపాటి జలుబుగా ఉన్నాసరే వ్యాయామం మానేయటమే మంచిది. జలుబు చేసినప్పుడమీరు చేసే వ్యాయామాలు మీ రోగనిరోధక వ్యవస్థ మీద ప్రభావాన్ని చూపి జలుబతొందరగా తగ్గకుండా చేస్తుంది.

అలసట మరియు ఒత్తిడిగా ఉన్నప్పుడు కూడా వ్యాయామానికి దూరంగా ఉండాలిఒత్తిడి ఉన్నప్పుడు తేలికపాటి వ్యాయామం పర్వాలేదు. కానీ ఒత్తిడి ఎక్కువగఉన్నప్పుడు మాత్రం వ్యాయామాల జోలికి వెళ్లకుండా ఉంటేనే మంచిది.

చిన్నపాటి గాయాలు అయినప్పుడు వ్యాయామానికి దూరంగా ఉండటమే బెటర్. ఎందుకంటఆ గాయాలు పెద్దవి అయితే మరింత బాధాకరంగా మారుతుంది..

రాత్రి సమయంలో ఎక్కువగా మద్యం సేవించి లేటుగా నిద్రపోయినప్పుడు మరుసటరోజు కాస్త హేంగోవర్ ఉంటుంది. అందువల్ల ఆ సమయంలో వ్యాయామం చేయకుండఉంటేనే మంచిది.