డ్రై స్కిన్, ఆయిల్ స్కిన్, నార్మల్ స్కిన్ అన్ని చర్మ తత్వాలకు సెట్ అయ్యే గంధం పేస్ పాక్స్  

Sandalwood Face Packs For Different Skin Types-

1.జిడ్డు చర్మం గలవారుకావలసిన పదార్ధాలు

Sandalwood Face Packs For Different Skin Types--Sandalwood Face Packs For Different Skin Types-

2.పొడి చర్మంకావలసిన పదార్ధాలు3.సాధారణ చర్మంకావలసిన పదార్ధాలు