అమావాస్యరోజు ముగ్గులు ఎందుకు వేయకూడదు?  

Rangoli Will Not Do On Amavasya Day-

 • సాధారణంగా ప్రతి ఇంటిలో మహిళలు ఉదయం లేవగానే ఇంటి ముందు ఉన్న చెత్తనఊడిచేసి నీళ్లతో కళ్ళాపు జల్లి ముగ్గులు వేయటం జరుగుతూనే ఉంటుంది. దాంతఇంటి ముందు ప్రాంతం అంతా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది.

 • అమావాస్యరోజు ముగ్గులు ఎందుకు వేయకూడదు?-

 • అయితే పండితులఅమావాస్య రోజున ముగ్గులు వేయకూడదని చెప్పుతున్నారు.

  అమావాస్య ముందు రోజున ఇంటికి పితృ దేవతలు వస్తారు.

 • అందువలన ఆ సమయంలపితృదేవతలకు అర్ఘ్యమిస్తే. వంశాభివృద్ధి, అష్ట ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయనపండితులు చెప్పుతున్నారు .

 • ఆరోజు ఇంటిముందు వున్న చెత్తను శుభ్రచేసుకుని, నీటిని చల్లుకోవచ్చు కానీ ముగ్గులు ఎట్టి పరిస్థితిలవేయకూడదని చెప్పుతున్నారు పండితులు.

  ఒకవేళ ముగ్గులు వేస్తె పితృ దేవతలు రాకుండా ఇంటి బయట వాకిలిలోనఆగిపోతారు.

 • అందువలన అమావాస్య రోజున పితృ దేవతలను మనసారా ప్రార్ధించాలనపండితులు అంటున్నారు. పితృ దేవతలకు అమావాస్య చాలా ప్రీతికరమైన రోజు.

 • రోజు పితృ దేవతలను కొలిస్తే సకల సంపదలు కలుగుతాయని పండితులు అంటున్నారు.