అమావాస్యరోజు ముగ్గులు ఎందుకు వేయకూడదు?  

Rangoli Will Not Do On Amavasya Day-

సాధారణంగా ప్రతి ఇంటిలో మహిళలు ఉదయం లేవగానే ఇంటి ముందు ఉన్న చెత్తనఊడిచేసి నీళ్లతో కళ్ళాపు జల్లి ముగ్గులు వేయటం జరుగుతూనే ఉంటుంది. దాంతఇంటి ముందు ప్రాంతం అంతా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటుంది. అయితే పండితులఅమావాస్య రోజున ముగ్గులు వేయకూడదని చెప్పుతున్నారు..

అమావాస్యరోజు ముగ్గులు ఎందుకు వేయకూడదు?-

అమావాస్య ముందు రోజున ఇంటికి పితృ దేవతలు వస్తారు. అందువలన ఆ సమయంలపితృదేవతలకు అర్ఘ్యమిస్తే. వంశాభివృద్ధి, అష్ట ఐశ్వర్యాలు చేకూరుతాయనపండితులు చెప్పుతున్నారు . ఆరోజు ఇంటిముందు వున్న చెత్తను శుభ్రచేసుకుని, నీటిని చల్లుకోవచ్చు కానీ ముగ్గులు ఎట్టి పరిస్థితిలవేయకూడదని చెప్పుతున్నారు పండితులు.ఒకవేళ ముగ్గులు వేస్తె పితృ దేవతలు రాకుండా ఇంటి బయట వాకిలిలోనఆగిపోతారు.

అందువలన అమావాస్య రోజున పితృ దేవతలను మనసారా ప్రార్ధించాలనపండితులు అంటున్నారు. పితృ దేవతలకు అమావాస్య చాలా ప్రీతికరమైన రోజు. రోజు పితృ దేవతలను కొలిస్తే సకల సంపదలు కలుగుతాయని పండితులు అంటున్నారు.