రాముడికి సీత ఎందుకు దూరమైంది?  

Ramayana Ram And Sita Aranya Vasam-

భృగు మహర్షి శాపం వల్ల అలా జరిగింది. పూర్వం దేవతలకు, అసురులకు జరిగిన ఒయుద్ధంలో, అసురులు ప్రాణభయంతో పరుగెత్తి వెళ్లి భృగుమహర్షి ఆశ్రమంలతలదాచుకున్నారు. మహర్షి పత్ని వారికి అభయమిచ్చి రక్షించింది..

రాముడికి సీత ఎందుకు దూరమైంది?-

రాక్షసులకరక్షణ కల్పించిన ఆమెను చూచి శ్రీమహా విష్ణువు ఆగ్రహంతో తన సుదర్శనచక్రంతఆమె శిరస్సు ఖండించాడు. భృగుమహర్షి వచ్చి తన ధర్మపత్నిని వధించిమహావిష్ణువును ఇలా శపించాడట. ‘జనార్దనా! స్త్రీని పైగా ఋషి పత్నినచంపరాదు. నీవు కోపంతో ఒళ్లు తెలియక నా పత్నిని సంహరించావు.

కనుక నీ మానవ జన్మలో చాలాకాలం పాటు పత్నీ వియోగంతో కుమిలిపోవుదువు గాక !’అప్పుడు మహా విష్ణువు మహర్షిని ఓదార్చి ‘మహామునీ! లోక హితం కోసం నశాపాన్ని ఔదల దాలుస్తాను’ అన్నాడు. ముని శాప వశాన్నే శ్రీరాముడకుజదోషంతో జన్మించాడు. ఎవరి జాతకంలోనైనా, కుజుడు లగ్నం నుంచి, చంద్రుడనుంచి, శుక్రుడి నుంచి ప్రథమంలో, ద్వితీయంలో, చతుర్థంలో, సప్తమంలోఅష్టమంలో, ద్వాదశంలో – వీటిలో ఏ భావంలోనైనా ఉంటే ఆ జాతకుడికి కుజదోషఉంటుంది.

దానివల్ల ముందుగా కుజదశలో భార్య కాని, భర్త కాని కాలం చేస్తారు. రామునికసప్తమ స్థానంలో కుజుడు ఉన్నాడు.

ఈ దోషం వల్ల భార్యా వియోగం, భార్య మరణసంభవిస్తాయి. వనవాసంలో కొంతకాలం శ్రీరామునికి భార్యతో ఎడబాటు కలిగిందిఇంకా సీతామాత వాల్మీకి ఆశ్రమంలో ఉన్నప్పుడు దీర్ఘకాలం పత్నీ వియోగకలిగింది. ఈ కుజదోషం వల్లనే భార్య సీతాదేవి ముందుగా భూమాత కౌగిటిలోకచేరింది.

శ్రీరామ శాపవృత్తాంతం శ్రీరామాయణం ఉత్తరకాండలోని 51వ సర్గలప్రస్తావించబడింది.