పూజలు,వ్రతాలు చేసుకునేటప్పుడు ఉల్లి,వెల్లుల్లి ఎందుకు వాడరో తెలుసా?  

Puja Uses Of Garlic And Ginger-ఉల్లి,వెల్లుల్లి

Our elders say that the onion is not the mother too. But in our Hindu tradition, the ban on eating onion and garlic is when banished and worshiped. It should take only masala food. Those who practice rituals stay away from onions during the days of worship and not only in the days of worship. How did this custom come from? Why is it not lawful to eat onions in the mountains? Let's get to know about this topic.

According to Ayurveda, the food we have taken is divided into three parts: mildness, royal and tamarasam. This reduces the likelihood that it increases the likelihood of mannered foods. Onion, garlic and spices are also attributable to royalty. The intake of these foods does not lead to proper thoughts, lack of concentration and extreme anger.
Therefore, foods that are more concentrated are banned as onions, garlic and spices. Onions and garlic grow places are clean. It is wrong to take such food at a time when devotees of godly devotion. That is why our elders say that they should stay away from onions and garlic while worshiping.

ఉల్లి చేసే మేలు తల్లి కూడా చేయదని మన పెద్దలు అంటూ ఉంటారు. కానీ మహిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం పూజలు,వ్రతాలు చేసుకునేటప్పుడు మాత్రఉల్లి,వెల్లుల్లి తినటం నిషేధం. మసాలా లేని సాత్విక ఆహారాన్ని మాత్రమతీసుకోవాలి..

పూజలు,వ్రతాలు చేసుకునేటప్పుడు ఉల్లి,వెల్లుల్లి ఎందుకు వాడరో తెలుసా?-Puja Uses Of Garlic And Ginger

ఆచారాలను నిష్టగా పాటించే వారు పూజల సమయంలోనే కాకుండా మాములరోజుల్లో కూడా ఉల్లికి దూరంగా ఉంటారు. అసలు ఈ ఆచారం ఎలా వచ్చింది. పర్దినాల్లోనే ఉల్లిని తినకూడదని ఎందుకు నియమాన్ని పెట్టారు? ఈ విషయగురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.

ఆయుర్వేదం ప్రకారం మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని సాత్వికం,రాజసికం, తామసికఅని మూడు భాగాలుగా విభజించారు. ఈ ఆహారాలను బట్టి మనిషిలో గుణాలను పెంచటమతగ్గించటమో చేస్తుంది. ఉల్లి,వెల్లుల్లి,మసాలాలు రాజసికం గుణానికసంబందించినవి. ఈ ఆహారాలను తీసుకోవటం వలన సరైన ఆలోచనలు రాకపోవటం,ఏకాగ్రలేకపోవటం,విపరీతమైన కోపం వస్తాయి.

అందువల్ల ఎక్కువ ఏకాగ్రతగా చేసుకొనే పూజలలో ఉల్లి,వెల్లుల్లి,మసాలా వంటఆహారాలను నిషేదించారు. అంతేకాక ఉల్లి, వెల్లుల్లి పెరిగే ప్రదేశాలశుభ్రత లేకుండా ఉంటాయి. భగవంతుణ్ణి భక్తితో కొలిచే సమయంలో ఇలాంటఆహారాన్ని తీసుకోవటం తప్పుగా భావిస్తారు..

అందుకే పూజలు చేస్తున్న సమయంలఉల్లి,వెల్లుల్లి వంటి వాటికీ దూరంగా ఉండమని మన పెద్దలు చెప్పుతూ ఉంటారు.