పూజలు,వ్రతాలు చేసుకునేటప్పుడు ఉల్లి,వెల్లుల్లి ఎందుకు వాడరో తెలుసా?  

Puja Uses Of Garlic And Ginger-

Puja Uses Of Garlic And Ginger--Puja Uses Of Garlic And Ginger-