ఎవ్వరితో రిలేషన్ వద్దు...ఒంటరితనము నాకిష్టం అనుకునే ప్రతి ఒక్కరు ఇది తప్పక చదవండి.! మీ ఆలోచన మారుతుంది.!  

People Who Like Being Alone Read Once-

Once nine nine pulled up a lemon ....

Crying 8 "Do you know me?" 9 asked.

"You are smaller than me, that's why .." 9 says that, listening to the eighth 7 is strong. 9 said the reason.

. As well.

Seven o'clock. Six 5 hrs.

Five to 4. Four to 3.

Three to 2 in. Two 1 lambs

Below 0 is 1. 1 Not at all, but in love with her, standing beside her. 1 value is 10. Now the fear is 9. . Someone in life should stand next to us. (It's not important for them).

Shoulder to shoulder .. No value beyond life ..

Do not give up the association with good people.

ఒకసారి తొమ్మిది 8ని లాగి లెంపకాయ వేసింది….

ఎవ్వరితో రిలేషన్ వద్దు...ఒంటరితనము నాకిష్టం అనుకునే ప్రతి ఒక్కరు ఇది తప్పక చదవండి.! మీ ఆలోచన మారుతుంది.!-People Who Like Being Alone Read Once

అది వింటూనే, ఎనిమిది 7ని బలంగా ఒక్కటిచ్చింది. 9 చెప్పిన కారణమే చెప్పుకొంది.

అలాగే 1కి క్రింద 0 వుంది. 1మాత్రం అలాచేయక ప్రేమగా 0ని తన పక్కన నిలబెట్టుకుంది. 1 విలువ 10 ఐపోయింది. ఇప్పుడు భయపడడం 9 వంతైంది. .

జీవితంలో ఎవరో ఒకరు మన ప్రక్కన నిలబడాలి.

(వారెవరన్నది ముఖ్యం కాదు.)