ఎవ్వరితో రిలేషన్ వద్దు...ఒంటరితనము నాకిష్టం అనుకునే ప్రతి ఒక్కరు ఇది తప్పక చదవండి.! మీ ఆలోచన మారుతుంది.!  

 • ఒకసారి తొమ్మిది 8ని లాగి లెంపకాయ వేసింది….
  ఏడుస్తూ 8 “నన్నెందుకొట్టావని?” 9ని అడిగింది.
  “నువ్వు నాకంటే చిన్న. అందుకే కొట్టా” అని 9 చెప్పింది.

 • అది వింటూనే, ఎనిమిది 7ని బలంగా ఒక్కటిచ్చింది. 9 చెప్పిన కారణమే చెప్పుకొంది.

 • People Who Like Being Alone Read Once-

  People Who Like Being Alone Read Once

 • అలాగే
  ఏడు 6ని,
  ఆరు 5ని,
  ఐదు 4ని,
  నాలుగు 3ని,
  మూడు 2ని,
  రెండు 1ని లెంపకాయలు వేశాయి.

 • 1కి క్రింద 0 వుంది. 1మాత్రం అలాచేయక ప్రేమగా 0ని తన పక్కన నిలబెట్టుకుంది. 1 విలువ 10 ఐపోయింది. ఇప్పుడు భయపడడం 9 వంతైంది.

 • జీవితంలో ఎవరో ఒకరు మన ప్రక్కన నిలబడాలి. (వారెవరన్నది ముఖ్యం కాదు.)
  భుజం తట్టి చెయ్యి వేసేవారు వుండాలి.
  అనుబంధాన్ని మించిన విలువ జీవితంలో లేదు.
  మంచి వాళ్ళతో అనుబంధాన్ని అస్సలు వదులుకోకండి.!