17 వ తారీఖున జన్మించారా... అయితే మీరు ఎంత అదృష్టవంతులో చూడండి  

People Born On The 17th Of Every Month-

People Born On The 17th Of Every Month--People Born On The 17th Of Every Month-

ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది.అంతతేలిగ్గా విజయం రాదు.