కేఏ పాల్.భార్య చాలా పవర్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చింది అని నిజాలు చెప్పిన !  

కేఏ పాల్.భార్య చాలా పవర్ ఫుల్ ఫ్యామిలీ నుండి వచ్చింది అని నిజాలు చెప్పిన !-