వీటిని నైవేద్యంగా పెడితే అప్పులు తీరతాయా?  

Offers These Fruits For Gods And Gives Which Wish-

అరటిపండును నైవేద్యంగా పెడితే ఇష్టార్థసిద్ధి కలుగుతుంది.చిన్న అరటిని నైవేద్యంగా పెడితే ఆగిపోయిన పనులు త్వరగా జరుగుతాయి.అరటి పండును గుజ్జుగా చేసి నైవేద్యం పెడితే అప్పుల బాధలు తొలగిపోతాయి..

Offers These Fruits For Gods And Gives Which Wish---