ఈ వస్తువులను దానం చేస్తే మీ ఇంటిలో లక్ష్మి దేవి నిలవదు....అవి ఏమిటో తెలుసా  

Never Donate This 5 Items From Home-broom,five Items,never Donate,plastic Items

Our elders say that the man should have a good sense of attachment. As well as many people doing their help. By doing this, we feel good about our family. The worship and donations are mandatory for the salvation of the human being in this jungle. So it is good to do all the good things and make pooja rewards. It is good to make donations in this way but do not donate some items. If you donate too many losses. Moreover, Lakshmi Devi goes out of her home because she donates these things. If there is a blessing of Lakshmi Devi, the problem may go out. So let's see if we do not have to donate any items to avoid difficulties and losses.

Damaged rice and donated goods should not be donated. If they give them, they will face unwanted court cases. Money will not be the same.
Do not give the sharp objects in any situation. If you give them a donation, then mental turbulence can occur. Furthermore, the misfortune is chasing.
.

..

..

..

మనిషికి దాన గుణం ఉండాలని మన పెద్దవారు చెప్పుతారు. అలాగే చాలా మంది తమకచేతమైన సాయాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. ఈ విధంగా సాయం చేయటం వలన మన కుటుంబానికమంచి జరుగుతుందని భావిస్తాం..

ఈ వస్తువులను దానం చేస్తే మీ ఇంటిలో లక్ష్మి దేవి నిలవదు....అవి ఏమిటో తెలుసా-Never Donate This 5 Items From Home

ఈ కలియుగంలో మానవుడు కష్టాల నుండి విముక్తపొందాలంటే పూజలు,దానాలు తప్పనిసరి. అందువల్ల మనకు ఉన్నంతలో దాన ధర్మాలచేయటం మరియు పూజ పునస్కారాలు చేయటం మంచిది. ఈ విధంగా దానాలు చేయటం మంచిదకానీ కొన్ని వస్తువులను దానం చేయకూడదు.

ఆలా దానం చేస్తే అనేక నష్టాలకలుగుతాయి. అంతేకాక ఆ వస్తువులను దానం చేయటం వలన లక్ష్మి దేవి ఇంటిలస్థిరంగా ఉండక వెళ్ళిపోతుంది. లక్ష్మి దేవి అనుగ్రహం ఉంటే సమస్య ఏదైనబయట పడవచ్చు.

కాబట్టి మనకు కష్టాలు, నష్టాలు రాకుండా ఉండాలంటే వస్తువులను దానం చేయకూడదో తెలుసుకుందాం.

పాడైన అన్నం,వస్తువులను దానం చేయకూడదు. ఒక వేళ వాటిని దానంగా ఇస్తే అనవసకోర్టు కేసులు ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. అలాగే డబ్బులు నిలవవు.

పదునుగా ఉండే వస్తువులను ఎట్టి పరిస్థితిలోను దానం ఇవ్వకూడదు. ఒక వేవాటిని దానంగా ఇస్తే మానసిక కల్లోలం ఏర్పడుతుంది. అంతేకాక దురదృష్టం కూడవెంటాడుతుంది.

చీపురు దానం ఇస్తే ఇంటిలో లక్ష్మి దేవి నిలవదు. ఎంత ఆదా చేసిన ఎటువంటఉపయోగం లేకుండా ఖర్చు అయ్యిపోతుంది.విరిగి పోయిన వస్తువులు,చిరిగిపోయిన బట్టలు దానం ఇవ్వకూడదు. ఒక వేవాటిని దానంగా ఇస్తే చేసే పనులు కలిసి తావని అంటారు.

ప్లాస్టిక్ వస్తువులను దానం ఇవ్వకూడదు. ఒక వేళ వాటిని దానంగా ఇస్తకెరీర్ పరంగా ఎన్నో ఇబ్బందులు వస్తాయి. అందువల్ల దానం చేయాలనభావించినప్పుడు ఈ వస్తువులు లేకుండా చూసుకోండి..

లేకపోతె ఏరి కోరకష్టాలను తెచ్చుకున్నట్టు అవుతుంది.