ఏ జప మాలతో జపం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకుందామా ?  

Meditation With Different Types Of Japamala-

 • ప్రతి ఒక్కరు జపం చేయటానికి ఏదొక మాలను ఉపయోగించటం చూస్తూనే ఉంటాం. జమాలలతో చాలా రకాలు ఉంటాయి.

 • ఏ జప మాలతో జపం చేస్తే ఎలాంటి ఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకుందామా ?-

 • అందువల్ల ఏ జప మాలతో జపం చేస్తే ఎటువంటఫలితాలు వస్తాయో తెలుసుకుందాం.

  పాదరస గుళికలతో తయారుచేసిన జపమాలతో జపం చేస్తే అన్ని రకాల ఫలితాలు పొందశక్తివంతులు అవుతారు.

 • మాణిక్య మాలతో జపం చేసేవారు తాము కోరుకున్న వారితో వివాహం అవుతుంది.

  బంగారు మాలతో జపం చేసేవారు అష్టఐశ్వర్యాలు పొందుతారు.

 • ఇంద్ర నీల మణులతో కూడిన మాలతో జపం చేస్తే శత్రు భయం ఉండదు.

  పగడ మాలతో జపం చేస్తే వశీకరణ శక్తి వస్తుంది.

 • ముత్యాల మాలతో జపం చేస్తే సమస్త శాస్త్రాలు నాలుక మీద తాండవం చేస్తాయి.

  స్వచ్ఛమైన స్పటిక మాలతో జపం చేయుట వలన మంచి గుణాలు కలిగిన సంతానం కలుగును.