స్త్రీల మంగళసూత్రాల తాడులో పిన్నీసులు ఉంచితే...ఏమవుతుందో తెలుసా?  

Mangalsutra Thread Pins Keep How ?-

Mangalsutra Thread Pins Keep How ?--Mangalsutra Thread Pins Keep How ?-