మంగళ వారం ఈ పనులు చేస్తే ఏమి అవుతుందో తెలుసా?  

Mangalavaram Ee Panulanu Cheste Emi Avutundi--