సంక్రాతి రోజు ఒక రాగి నాణెం తో ఇలా చేస్తే ధన వర్షం కురుస్తుంది  

Makar Sankranti Day Copper Coin Puja-

Makar Sankranti Day Copper Coin Puja---