వినాయకుని శరీరంలో ఏ భాగం దేనికి సూచిస్తుందో తెలుసా?  

Wich Part Is Best In Lord Vinayaka-

Wich Part Is Best In Lord Vinayaka--Wich Part Is Best In Lord Vinayaka-