వినాయకుని శరీరంలో ఏ భాగం దేనికి సూచిస్తుందో తెలుసా?  

Usually every one of us is worshiping Lord Ganesha as the God of disobedience. And any puja made to worship the Lord Ganesha is the same as any puja. Ganesha has a specialty. Most people do not know what the body represents. It looks like the head of the face that we see. It is strange that man has a big elephant head. As the head is large, Ganesha has a lot of intelligence.

.

When the threshold is back in the OM shaped left. This means that the power of the moon energies our body to the left and makes for patience, patience, calmness and creative energy. If the same direction is to the right, the sun's energy moves in the body and causes morphology. Padam in one hand is a symbol of wisdom, a weapon in the hands of a weapon in the hands of another. In the third hand the laddoo is guaranteed to give happiness in the hands of the fourth hand. A single dentist represents the diversity of nature ..

సాధారణంగా మనలో ప్రతి ఒక్కరు వినాయకుణ్ణి విఘ్నాలు తొలగించే దేవుడిగపూజలు చేస్తూ ఉంటాం. అలాగే ఏ పూజ చేసిన మొదట వినాయకుడికి పూజ చేసితరవాతే ఏ పూజ అయిన చేస్తూ ఉంటాం. వినాయకుడికి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది..

వినాయకుని శరీరంలో ఏ భాగం దేనికి సూచిస్తుందో తెలుసా?-

అయశరీరంలో ఒక్కో భాగం దేనికి సూచిస్తుందో చాలా మందికి తెలియదు. మనవినాయకుణ్ణి చూడగానే కనిపించే తల రూపం. మనిషి దేహానికి పెద్ద ఏనుగు తఉండడం ఎక్కడైనా విచిత్రమే.

తల పెద్దదిగా ఉండటం వలన వినాయకునికతెలివితేటలు చాలా ఎక్కువ.

తొండం ఎప్పుడు ఓం ఆకారంలో ఎడమవైపుకు తిరిగి ఉంటుంది. ఇలా ఉండటం వలచంద్రుని శక్తి మన శరీరం ఎడమ భాగంలోకి ప్రసరించి సహనం, ఓర్పు, ప్రశాంతతసృజనాత్మక శక్తి కలిగేలా చేస్తుంది. అదే తొండం కుడి వైపుకు ఉంటే సూర్శక్తి శరీరంలోకి ప్రసరించి మోక్షజ్ఞానాలు కలుగుతాయి.

ఒక చేతిలో పద్మం సత్యానికి, జ్ఞానసౌందర్యానికి చిహ్నం కాగా, మరో చేతిలఆయుధం గొడ్డలి బంధాలకు నమ్మకాలకు సూచిక. మూడో చేతిలో లడ్డూలసంతోషానికి,నాల్గో చేతిలో అభయ ముద్ర అనేది భరోసా ఇస్తుంది. ఏక దంతప్రకృతిలోని భిన్నత్వానికి ప్రతీక..

వినాయకుని చిన్న కళ్ళు ఏకాగ్రాతకు, శ్రద్ధకు చిహ్నం, పెద్ద చెవులఎక్కువగా వినటానికి,చిన్న నోరు తక్కువగా మాట్లాడటానికి, పెద్ద పొట్ట సుదుఃఖాలను సమానంగా తీసుకోవాలని మరియు అపారమైన జ్ఞానసంపదకు నిలయం అనచెప్పుతారు.