శనివారం ఈ ఒక్క పని చేస్తే ఇబ్బందులు,సమస్యలు తొలగిపోయి ప్రశాంతత కలుగుతుంది  

Lord Venkateswara Swamy Deeparadhana Pooja-

Lord Venkateswara Swamy Deeparadhana Pooja--Lord Venkateswara Swamy Deeparadhana Pooja-

దీపారాధన వీలును బట్టి ఇంటిలో ఎవరైనా చేయవచ్చు.