లాఫింగ్ బుద్దా ఎలా ఉంటే… ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?  

Laughing Buddha Meaning And Positions-

5.నిల్చొని ఉన్న లాఫింగ్ బుద్ధా ఇంటిలో పెడితే ధనం బాగా పెరుగుతుంది..

Laughing Buddha Meaning And Positions---