వారంలో రెండు రోజులు ఇలా చేస్తే లక్ష్మి కటాక్షం పుష్కలంగా ఉంటుంది  

Lakshmi Kataksham Kalagalante Emi Cheyali-

ఉదయం లేవగానే ముందుగా కుడి అరచేతిని చూస్తే చాలా మంచిది..

Lakshmi Kataksham Kalagalante Emi Cheyali---

ఉదయం లేవగానే ముందుగా వెనకాల తలుపు తీసి ఆ తరవాత ఇంటి ముఖద్వారం తెరవాలిఈ విధంగా చేయటం వలన వెనక ద్వారం గుండా దారిద్ర దేవత బయటకు పోతుందిఅప్పుడు ముందు నుండి లక్ష్మి దేవి వస్తుంది.

పూజాగదిలోకి వెళ్లే ముందుగా శుచిగా స్నానము చేసి శుభ్రంగా ఉండాలి.