ఆడవారి ప్రవేశం పై కేరళ హైకోర్టు పాత,ప్రస్తుత తీర్పులు|  

ఆడవారి ప్రవేశం పై కేరళ హైకోర్టు పాత,ప్రస్తుత తీర్పులు|kerala High Court Issues Notice To The State-