కార్తీక మాసంలో శివునికి ఆవు నెయ్యితో దీపం వెలిగిస్తే... కలిగే ఫలితాలు  

Kartika Masam Cow Ghee Deepam Importance-

Kartika Masam Cow Ghee Deepam Importance---