కార్తీక మాసంలో దీపం వెలిగించటం వలన కలిగే అద్భుతాలు తెలిస్తే రోజు వెలిగిస్తారు  

Karthika Deepalu Importance-

Karthika Deepalu Importance---