కలశంపై ఉంచిన కొబ్బరికాయను ఏమి చేయాలో తెలుసా?  

Kalasam Pi Unchina Kobarikaya Nu Emi Chyali--